Karad Hotels

Hotel Sparsa - Karad
Hotel Sangam - Karad